Klauzula informacyjna

Polityka prywatności | Strony internetowe | Formularz kontaktowy

Witaj na stronie http://expresssushiburrito.pl należącej do  M-Invest Sp. z o.o . Znalazłeś się tutaj, aby dowiedzieć się czegoś więcej o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz informacje podzielone na sekcje tematyczne, dzięki czemu możesz korzystać z Polityki prywatności zgodnie z własnymi potrzebami.

Czym jest Polityka prywatności?

Polityka prywatności to materiał informacyjny przeznaczony dla osób, których dane wykorzystujemy w ramach naszej działalności. Prezentujemy w niej zasady na jakich będziemy posługiwać się Państwa danymi. Dochowujemy starań, aby materiały informacyjne były dla Państwa możliwie najbardziej konkretne i zrozumiałe. Dlatego staramy się przygotować dedykowaną politykę prywatności dla każdego, unikatowego procesu biznesowego. Polityka prywatności często funkcjonuje pod nazwą „klauzula informacyjna”.

Gdzie mogę zapoznać się z Politykami prywatności?

Możecie Państwo zapoznać się z Polityką prywatności na naszej stronie internetowej, pod adresem: www.aromasystem.pl, zakładka „RODO”.

Czemu i komu poświęciliśmy ten dokument?

Obszar: strony internetowe

Temat: formularz kontaktowy

Interesariusze: użytkownicy strony, którzy zdecydowali się skorzystać z formularza kontaktowego i przesłać nam wiadomość

Co oznacza skrót ”RODO”?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kto wykorzystuje moje dane osobowe (administrator) 

Administratorem Państwa danych osobowych jest M-Invest Sp. z o.o, Ul. Paderewskiego 51c/84, 35-328 Rzeszów, NIP 813-39-06-005, KRS 0001067267.

Zasady kontaktu

Możecie Państwo skontaktować się z nami pocztą tradycyjną oraz poprzez formularz kontaktowy.

Nasze dane kontaktowe

Adres do korespondencji – M-Invest Sp. z o.o, Ul. Paderewskiego 51c/84, 35-328 Rzeszów,; formularz kontaktowy: https://expresssushiburrito.pl/contact/ .

Nasze zadania

Poniżej prezentujemy cele, które osiągamy w toku współpracy oraz podstawy prawne umożliwiające korzystanie z Państwa danych osobowych.

Promocja produktów poprzez marketing bezpośredni i przesyłanie informacji handlowych

Umożliwiamy Państwu wygodny kontakt za pomocą formularza internetowego, w sprawach dotyczących naszych produktów. Prowadzimy marketing rozumiany jako promocja naszych produktów oraz zapewnienie możliwie najlepiej obsługi klienta. Osiągamy to między innymi dzięki ułatwieniu Państwu możliwości kontaktu. Wykorzystamy Państwa dane osobowe, obejmujące dane kontaktowe oraz treść zgłoszenia. Spośród danych kontaktowych wymagamy wskazania adresu e-mail. Dodatkowo możecie Państwo wskazać również numer telefonu. Jeżeli zależy Państwu na bardziej spersonalizowanej komunikacji, możecie Państwo wskazać również swoje dane identyfikacyjne w postaci imienia i nazwiska oraz firmy.

Podstawy prawne

– Rodzaj podstawy prawnej: promocja produktów poprzez marketing bezpośredni i przesyłanie informacji handlowej to nasze uzasadnione interesy prawne.

– Podstawa prawna: art. 6. ust. 1. lit. f) RODO w związku z art. 10. oraz 4. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art., 172. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Katalog danych osobowych

Poniżej prezentujemy Państwu katalog danych osobowych, które wykorzystujemy w celu realizacji naszych zadań.

Dane użytkowników strony, którzy przesyłają swoje zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego

1) Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, firma.

2) Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.

3) Data i treść zgłoszenia.

Jak pozyskujemy dane?

Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Was. Podajecie je Państwo w treści formularza kontaktowego, gdy redagujecie swoje zgłoszenia.

Kto otrzyma dane osobowe (odbiorcy danych)

Poniżej prezentujemy kategorie odbiorców, którym udostępnimy Państwa dane osobowe w trakcie realizacji naszych zadań.

Dostawcy poczty elektronicznej

Poczta elektroniczna jest naszym podstawowym środkiem komunikacji wewnętrznej. Upoważnieni pracownicy przekazują sobie informacje niezbędne do realizacji zadań służbowych poprzez wiadomość e-mail. Ponadto, tą drogą prześlemy Państwu odpowiedź na Wasze zgłoszenie. Informacje przesyłane pocztą elektroniczną są zabezpieczone. Dostawca usługi pocztowej pośredniczy w przekazaniu wiadomości pomiędzy nadawcą a odbiorcą, przechowuje i zabezpiecza korespondencję oraz zapewnia serwis.

Kancelarie adwokackie, radcowskie i doradztwa prawnego, które zapewniają nam pomoc prawną

W niektórych sytuacjach potrzebujemy uzyskać pomoc prawną, aby prawidłowo wykonywać nasze zadania. Dane osobowe udostępniamy w przypadku powstania problemu prawnego w należytym rozpatrzeniu Państwa indywidualnej sprawy albo zaistnienia sporu. Umożliwia nam to załatwianie Państwa spraw zgodnie z literą prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowujemy przez ogólny okres przedawnienia roszczeń. Wynosi on 6 lat, zaś w sprawach dotyczących działalności gospodarczej – trzy lata.

Dlaczego przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe, aby móc dochodzić roszczeń oraz bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami.

Państwa uprawnienia

W związku z tym, że wykorzystujemy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu określone uprawnienia. Poniżej prezentujemy listę uprawnień mających zastosowanie w związku z zawarciem kontraktu. Opisujemy również na czym one polegają oraz kiedy i w jaki sposób możecie Państwo z nich skorzystać.

Prawo dostępu do danych

Możecie Państwo dowiedzieć się czy dysponujemy Waszymi danymi osobowymi, jakie są to dane oraz w jaki sposób posługujemy się nimi. Możecie Państwo także uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Odmówimy wydania kopii danych osobowych, jeżeli jej wydanie w danym przypadku niekorzystnie wpłynie na prawa i wolności innych. Dostępu do danych udzielamy poprzez przekazanie sprawozdania. Realizując prawo dostępu do danych nie przekażemy Państwu kopii zgromadzonej dokumentacji.

Jak skorzystać?

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się wyżej.

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

4) Określ swoje żądanie. W treści podania napisz, że składasz wniosek o dostęp do swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Możesz poprawić nieprawidłowe informacje na swój temat, zaktualizować nieaktualne oraz uzupełnić brakujące.

Przed dokonaniem sprostowania będziemy sprawdzać prawdziwość i poprawność podawanych przez Państwa danych osobowych. W tym celu poprosimy o okazanie odpowiedniego dokumentu lub wykonanie wskazanej czynności.

Jak skorzystać?

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się wyżej.

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

4) Określ swoje żądanie. W treści podania napisz, że składasz wniosek o sprostowanie swoich danych osobowych.

5) Wskaż dokładnie które informacje na swój temat uznajesz za błędne lub nieaktualne albo wskaż brakujące informacje.

Prawo do usunięcia danych

Możesz poprosić nas o skasowanie Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych przysługuje wyłącznie, gdy:

1) Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne do osiągnięcia naszych celów albo
2) wnieśliście Państwo sprzeciw, który okazał się być słuszny albo
3) Państwa dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem albo
4) w konkretnym przypadku spoczywa na nas prawny obowiązek usunięcia Państwa danych osobowych.

Odmówimy Państwu prawa do usunięcia danych, gdy:

1) Państwa dane osobowe będą nam niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego albo

2) Państwa dane osobowe będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jak skorzystać?

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się wyżej.

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

4) Wskaż dokładnie zakres danych osobowych, które mają zostać usunięte. Mogą to być poszczególne informacje albo wszystkie dane osobowe, zgromadzone w związku z zawartą umową.

5) Uzasadnij swoje stanowisko. Pomoże nam to prawidłowo ocenić Twoje żądanie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Po ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych możemy je nadal wykorzystywać wyłącznie w następujących celach:

1) przechowywania;

2) ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony roszczeń;

3) ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane osobowe do realizacji jakichkolwiek innych celów będziemy musieli uzyskać Państwa zgodę.

Możecie Państwo skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania z uwagi na co najmniej jedną z poniższych okoliczności:

1) kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – ograniczymy przetwarzanie na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość Państwa danych albo

2) Państwa dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem lecz sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania albo

3) nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do osiągnięcia naszych celów, ale są one niezbędne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4) wnieśliście Państwo sprzeciw – ograniczymy przetwarzanie do czasu ustalenia jego zasadności.

Jak skorzystać?

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się wyżej.

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

4) Określ swoje żądanie. Napisz, że żądasz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

5) Uzasadnij swoje stanowisko. Pomoże nam to prawidłowo ocenić Twoje żądanie.

Prawo do sprzeciwu

Posiadacie Państwo prawo do sprzeciwu, gdyż wykorzystujemy Wasze dane osobowe do realizacji celów, które wynikają z naszych uzasadnionych interesów prawnych. Naszym interesem prawnym jest prowadzenie marketingu rozumianego jako promocja naszych produktów oraz zapewnienie możliwie najlepiej obsługi klienta. Osiągamy to między innymi dzięki ułatwieniu Państwu możliwości kontaktu. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celach marketingowych. Jesteśmy zobowiązani do uwzględnienia każdego Państwa sprzeciwu.

Jak skorzystać?

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się wyżej.

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

4) Wskaż dokładnie którym celom przetwarzania danych osobowych się sprzeciwiasz.

5) Uzasadnij swoje stanowisko, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu. Opisz na czym polega szczególny charakter sytuacji, w której się znajdujesz.

Prawo do wycofania zgody na marketing bezpośredni oraz przesyłanie informacji handlowej

Możecie Państwo w każdej chwili wycofać zgody na prowadzenie działań marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych. W tym celu należy złożyć nam udokumentowane oświadczenie w tej sprawie – np. w wiadomości zwrotnej na naszą odpowiedź dotyczącą zgłoszenia albo wykorzystując do tego formularz kontaktowy. Wycofanie zgody wywołuje skutek od momentu skutecznego przedłożenia z kierunkiem na przyszłość. Oznacza to, że nie wpływa ono na zgodność z prawem działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w okresie, gdy Wasza zgoda obowiązywała.

Jak skorzystać?

1) Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się wyżej.

2) Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

3) Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

4) Złóż oświadczenie o wycofaniu zgody, oznaczając jej rodzaj.

Prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Możecie Państwo powiadomić organ nadzorujący przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych o naruszeniu prawa. Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak skorzystać?

Skontaktuj się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne

Poniżej prezentujemy informację na temat tego czy macie Państwo obowiązek podania swoich danych osobowych. Wyjaśniamy także jakie będą konsekwencje odmowy podania danych.

Użytkownicy strony, którzy przesyłają swoje zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego

– Czy muszę podać dane: aby skontaktować się z nami musisz podać swój adres e-mail oraz wprowadzić treść zgłoszenia. Podanie wszelkich innych danych jest dobrowolne.

– Konsekwencje odmowy: jeżeli nie podacie Państwo adresu e-mail oraz treści zgłoszenia nie będziecie mogli przesłać nam wiadomości. Odmowa podania numeru telefonu zawęzi drogę komunikacji wyłącznie do poczty e-mail. Odmowa podania danych identyfikacyjnych uczyni naszą komunikację mniej naturalną i spersonalizowaną, a bardziej bezosobową. Nie wpływa to jednak na możliwość skorzystania z formularza kontaktowego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Wszelkie dotyczące Państwa decyzje podejmują ludzie – pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie spraw opisanych w Polityce prywatności. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji polega na prawomocnym rozstrzyganiu spraw przez algorytm sztucznej inteligencji.

Profilowanie

Nie dokonujemy profilowania. Profilowanie to forma automatycznego wykorzystywania danych osobowych do oceny wybranych cech człowieka na podstawie zgromadzonych o nim informacji.

Polityka cookies

1. Dostępność Polityki cookies | Możecie Państwo zapoznać się z niniejszą Polityką cookies na stronie internetowej www.expresssushiburrito.pl, zakładka „Polityka prywatności”

2. Kto wykorzystuje dane osobowe (administrator) | M-Invest Sp. z o.o, Ul. Paderewskiego 51c/84, 35-328 Rzeszów, NIP 813-39-06-005, KRS 0001067267.

3. Zasady kontaktu | Możecie Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Nasze dane kontaktowe | Adres do korespondencji – M-Invest Sp. z o.o, Ul. Paderewskiego 51c/84, 35-328 Rzeszów,; formularz kontaktowy: https://expresssushiburrito.pl/contact/ .

5. Czym są ciasteczka | Pliki Ciasteczka to dane informatyczne przesyłane przez stronę internetową i przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników takich jak komputery, telefony albo tablety. Pliki Ciasteczka występują najczęściej w formacie tekstowym. Dane zawarte w plikach Ciasteczka pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową. Na podstawie informacji zawartych w ciasteczkach strona internetowa zostanie dopasowana do specyfiki technicznej Państwa urządzenia. Dzięki temu będzie w stanie dostosować swój wygląd do rozmiaru ekranu oraz rodzaju i wersji przeglądarki internetowej. Pliki Ciasteczka umożliwiają także spersonalizowanie funkcjonalności stron internetowych poprzez indywidualnych potrzeb użytkowników. Na przykład: pozwalają na wyświetlenie strony internetowej domyślnie w języku danego użytkownika. Ciasteczka co do zasady zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

6. Czemu służą ciasteczka | Poniżej prezentujemy typowe funkcjonalności, obsługiwane dzięki informacjom wykorzystywanym przez ciasteczka.

· Dostarczają danych o specyfikacji technicznej urządzenia końcowego – np. komputera, telefonu albo tabletu w celu dostosowania wyglądu strony internetowej. Dzięki temu funkcjonują one prawidłowo niezależnie od rodzaju, modelu i wersji urządzenia oraz oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika.

· Pozwalają na dostosowanie funkcjonalności stron internetowych do potrzeb użytkownika. Na przykład: umożliwiają dokonanie wyboru preferowanego języka, powiadomień albo reklam.

· Umożliwiają optymalizację sposobu korzystania ze stron internetowych. Zapisują informacje dotyczące wyborów użytkownika w zakresie profilowania reklam, ustawień języka, wykorzystywanej przeglądarki, powiadomień itp. Dzięki temu użytkownik konfiguruje stronę internetową tylko raz – zamiast przy każdym kolejnym wejściu na stronę.

· Ułatwiają logowanie się do konta użytkownika. Umożliwiają przechodzenie między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie z osobna.

· Pełnią funkcję dodatkowej warstwy zabezpieczeń uniemożliwiając dostęp osobom nieuprawnionym.

· Umożliwiają gromadzenie danych statystycznych na podstawie których administratorzy ulepszają swoje strony internetowe. Mogą one dotyczyć np. ilości czasu spędzanego na stronie albo częstotliwości z jaką użytkownicy korzystają z różnych funkcjonalności. Zebrane w ten sposób informacje są następnie wykorzystywane do poprawiania struktury i treści stron internetowych.

· W niektórych przypadkach, pliki Ciasteczka ułatwiają identyfikację użytkownika którego zachowania zawierają znamiona, czynów zabronionych.

· Dostarczają danych pomagających zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych. Na przykład umożliwiają badanie ruchu i występowanie anomalii typu rozproszonej odmowy usługi (tzw. ataki DDoS).

· Umożliwiają dostarczanie spersonalizowanych reklam. Zbierają statystyki dotyczące interakcji użytkownika z wyświetlanymi reklamami, historii zakupów i historii wyszukiwania. Na tej podstawie można wyświetlać reklamy produktów i usług mających większą szansę na zwrócenie uwagi użytkownika.

7. Czy ciasteczka zawierają dane osobowe | Pliki Ciasteczka rzadko zawierają dane osobowe. Informacje w nich przechowywane zazwyczaj nie pozwalają na zidentyfikowanie poszczególnych użytkowników strony internetowej. W niektórych przypadkach mogą one jednak umożliwić identyfikację użytkownika – dotyczy to np. ciasteczek zapamiętujących dane logowania albo płatności. W innych sytuacjach ciasteczka mogą

ułatwić identyfikację użytkowania poprzez tworzenie jego profilu. Profil to zestaw informacji, pozwalający na sklaryfikowanie użytkownika na podstawie jego określonych cech – np. sposobu użytkowania strony. Nazywamy to identyfikacją pośrednią.

Otwórz z nami
własną restaurację
Express Sushi Burrito

Napisz lub zadzwoń do nas.

Opowiemy o warunkach i szczegółach współpracy.